Ценова политика

Къмпинг „Градения“ си запазва правото в началото на всяка календарна година да индексира наемната цена в съответствие с Общия Хармонизиран инденкс на потребителските цени (Общ ХИПЦ), обявен от Националния статистически институт спрямо предходната година. Индексацията се прилага автоматично, считано от 1 януари на всяка календарна година, без да е необходимо подписването на анекс към съответния договор.