Правилник на вътрешния ред

Правилник на вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“

1. Когато и да бъдат използвани в този Правилник за вътрешния ред, следните термини ще имат следното значение, освен ако контекстът изисква друго:
Наемател е всяко лице, което на основание сключен договор има правно основание да се намира в рамките на Къмпинг „Гардения“.
Посетител/Гост е всяко лице, което не е обитател на Къмпинг „Гардения“, когато се намира на негова територия.

2. Подготовката на терените за разполагане на каравани, кемпери и сглобяеми бунгала с лека конструкция и изпълнението на СМР се извършва само от и е ангажимент на служителите на Къмпинга като се осъществява до началото на всеки активен летен сезон. В активния летен сезон допълнителни дейности, свързани със заравняването на терена и извършване на СМР не се допускат. Изключения от тези ограничения може да се допусне по преценка на Управителя на Къмпинга, само ако е неотложно наложително.

3. За гости, посетители и наематели на Къмпинга ще се считат единствено лицата, регистрирани по надлежния ред на рецепцията на Къмпинга. Всички останали лица ще се считат за нарушители на вътрешния ред. Отговорност за регистрация на гостите и посетителите, носи лицето, в чиито каравана или бунгало, ще отседне гостът или посетителят. При неспазване на настоящата разпоредба Наемателят, който наруши същата дължи глоба/имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева за всяко нарушение за срока на сключения Договор за наем.

4. Отговорност за констатирано нарушение носи лицето, регистрирано в парцела, където е установено нарушението.

5. Ръководството на „Кемп Гардения“ ЕООД има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР, на законното пребиваване на гостите, посетителите и наемателите на територията на Къмпинга.

6. При извършване на проверка гостът, посетителят или наемателят е длъжен да предостави на проверяващия представител на „Кемп Гардения“ ЕООД легитимацията си за престоя, издадена от рецепцията при настаняване.

7. В Къмпинг „Гардения“ не се допуска поставянето или монтирането от гостите, посетителите или наемателите на собствени шатри, навеси и други подобни временни конструкции.

8. Правила за ползване на парцел:

• Забранено е преотдаването на наетия парцел, както и извършването на размяна на каравани в един и същ парцел през активния летен сезон;
• Разполагането на палатки в Къмпинг „Гардения“ е недопустимо;
• Забранено е рекламирането и/или публикуването на съобщения в интернет пространството за отдаване под наем на бунгала и вили на цени по-ниски от цените, обявени за същия период в официалният сайт на Къмпинг „Гардения“.
Нарушаването на клаузите на настоящата точка представлява основание за прекратяване на сключения договор за наем по реда на т.54.

9. Забранено е разполагането на конструкции и други лични вещи извън обозначенията на очертанията на наетия парцел. Къмпинг „Гардения“ запазва правото си за принудително изместване или премахване на такива предмети и обекти за сметка на лицето, на чието име е извършена регистрацията на парцела.

10. Ограждания на ползваната площ не се допускат.

11. Забранена е всякакъв вид дейност, която нарушава съществуващия вид на терена, като например, но не само: копаене на дупки, заравняване, терасиране, насипване, бетониране и други.

12. Забранено е да се заема парцел в Къмпинга извън площта, която е посочена от Управителя съгласно сключения договор за наем.

13. Наемателите от един парцел имат право на безплатен паркинг за 2 (два) броя МПС, за което получават пропуск на рецепция. Паркингът включва възможността за паркиране на две превозни средства на определените за това места извън мястото за поставяне на каравани, кемпери и сглобяеми бунгала. Паркирането на превозни средства в Къмпинга извън обозначените за това места е забранено. През периода на пребиваване с разрешението на Управителя на Къмпинга превозно средство, за което е получен пропуск, може да бъде заменяно с друго, но броят за един парцел остава винаги един и същ – два броя МПС.

14. На територията на Къмпинга е забранено влизането на всякакъв вид моторни превозни средства.

15. Забранено е управлението на АТВ-та, кросови мотори и мотоциклети на територията на Къмпинга.

16. На територията на Къмпинг „Гардения“ е забранено ремонтирането на всякакъв вид моторни превозни средства, както и моторни плавателни съдове.

17. Забранено е използването на шампоани, душ-гелове, сапуни и други хигиенни материали и препарати извън общите и индивидуалните санитарни възли и умивалници, свързани с канализационната система на къмпинга, с цел недопускане на замърсяване на околната среда.

18. Забранено е поставянето на еко-тоалетни в парцелите и в близост до караваните и кемперите.

19. В района на Къмпинга е забранено използването на питейна вода за миенето на каравани, кемпери, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки, поливни цели и др.

20. Забранено е миенето на каравани или кемпери на територията на Къмпинга.

21. Забранено е изпускането на обратни води от каравани/кемпери, както и изхвърлянето на хранителни останки на територията на Къмпинга извън поставените кофи за смет и за отпадъци, като в допълнение е забранено изхвърлянето на отпадни води и химически тоалетни извън специалното изградено за това място.

22. Домашни любимци на територията на Къмпинга се допускат, след представяне на валиден ветеринарен паспорт с всички имунизации и само при условие, че собственикът им се грижи да не нарушават спокойствието на останалите гости, посетители и наематели на Къмпинга. Забранено е свободното им отглеждане на територията на Къмпинг „Гардения“. Домашните любимци – кучета трябва да се разхождат на повод, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Собствениците на домашни любимци носят лична отговорност за незабавното почистване на екскременти от техните домашни любимци, и всички щети причинени на трети лица. Забранено е къпането на домашни любимци в общите санитарни помещения и умивалници. При причиняване на неудобство на останалите гости, посетители и наематели от домашни любимци, Управителят на Къмпинг „Гардения“, може да откаже тяхното допускане на територията на Къмпинга по собствено усмотрение. Неспазването на тези условия е основание за прекратяване на сключен договор или направена резервация. При настаняване във вила или бунгало домашни любимци не се допускат.

23. Когато използвате нашите контакти за ток за захранване на каравана или кемпер, моля уверете се, че Вашият контакт, кабел, електрическа инсталация и уреди са изрядни. Всички гости, посетители и наематели с каравани и кемпери са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели, за които носят лична отговорност. Забранено е включването към нашата мрежа на дефектни или неизправни уреди.

24. Всички уреди, използвани от гостите, посетителите и наемателите на територията на Къмпинга, трябва да бъдат изправни.

25. При използването на уреди на газ, маркучите за пренос на газ трябва да бъдат в годен срок на експлоатация в съответствие с датата, посочена от производителя, което се удостоверя със съответните документи от наемателя, посетителя, госта при регистрирането му на територията на Къмпинга.

26. Всички газови бутилки трябва да бъдат пълнени само на оторизирани пунктове за пълнене на туристически газови бутилки, което да може да бъде удостоверено със съответния документ.

27. Забранено е оставянето на всякакъв вид електрическо оборудване и водоподаване, включено без надзор за повече от 12 часа. В тези случаи Къмпинг „Гардения“ ще преустановява принудително електрическото захранване и водоподаването, същото ще бъде възстановено след заплащане на глоба/имуществена санкция в размер на 200 ( двеста) лева за всяко нарушение за срока на сключения Договор за наем. При повече от две нарушения Къмпинг „Гардения“ има право да прекрати Договора за наем както не дължи възстановяване на каквато и да е част от платената наема цена.

28. Забранено е оставянето на всякакъв вид газово оборудване или друг вид оборудване на твърдо или течно гориво работещо, без присъствието на пълнолетен.

29. Всеки, който използва електрически уреди, газово оборудване или друг вид оборудване на твърдо или течно гориво, трябва да разполага с надлежно заверен и изправен пожарогасител в непосредствена близост.

30. Забранено е паленето на открит огън в района на Къмпинга извън обозначените за това места. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища, без това да създава заплаха за живота и здравето на останалите гости, посетители и наематели на Къмпинга, но само при спазване условията по т.32.

31. Шумът, генериран от нашите гости, посетители и наематели, трябва да е в рамките на нормалното по всяко време на денонощието с оглед опазване спокойствието и осигуряване нормалния отдих на останалите гости, посетители и наематели. Часовете от 13:00 часа до 17:00 часа и от 22:00 часа до 10:00 часа са определени за часове за почивка на територията на Къмпинга. Вдигането на шум и озвучаването от телевизори, уредби и други стриктно трябва да бъде сведен до минимум. Нашите критерии за определяне нивото на шум са, че ако Вашият съсед по каравана или кемпер чува това, което слушате или правите, то тогава шумът е прекалено висок.

32. Не се допускат и толерират групи (от всякакъв размер), идващи с нагласата да вдигат шум, да организират шумни партита в къмпинг – зоните или да нарушават по какъвто и да е начин установените правила.

33. Забранено е използването на режещи инструменти и извършването на всякакъв вид СМР по време на активния летен сезон.

34. Забранено е внасянето и използването на всякакъв вид пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на територията на Къмпинг „Гардения“. При неспазване на това правило, гостите, посетителите и наемателите няма да бъдат допускани до територията на Къмпинга, респективно ще бъдат отстранени от него.

35. Забранено е използването на дронове и всякакъв вид летателна техника над територията на Къмпинг „Гардения“.

36. Забранено е чупенето и увреждането на собствеността на Къмпинга включително бани, тоалетни, мивки, изводи за вода и ток. Гости, посетители и наематели, увреждащи собствеността на Къмпинга заплащат нанесените щети незабавно при констатирането им, ведно с разходите за труда за поправянето/отстраняването им.

37. На територията на Къмпинга е забранено разлепянето на всякакви рекламни и агитационни материали, както и други със сходен характер.

38. Забранено е повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и други обекти, разположени в общите пространства.

39. Забранено е събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на Къмпинга.

40. Забранено е повреждането, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност на територията на Къмпинга, както и внасянето на дървен материал от всякакъв вид без разрешително за добив от съответните власти.

41. Гостите, посетителите и наемателите носят лична отговорност за причинени вреди на трети лица от тяхната собственост вследствие на недобро укрепване, техническа неизправност и други.

42. Гостите, посетителите и наемателите носят лична отговорност за действията, респ.
бездействията и безопасността на територията на Къмпинг „Гардения“ на всички малолетни и непълнолетни лица, пребиваващи на техния парцел, както и отговорност към трети лица и към Къмпинг „Гардения“ за причинените вреди от техните действия и бездействия. Всички малолетни и непълнолетни лица – гости и посетители на Къмпинга трябва да бъдат наблюдавани и придружавани от родител или настойник с оглед на това, че Къмпингът се намира в непосредствена близост до морския бряг и на територията му съществуват изводи за електрическа енергия. Гостите, посетителите и наемателите декларират, че са изрично запознати, че плажната ивица в близост до Къмпинг „Гардения“ е неохраняема зона и влизането във водата, плуването, плажните игри и занимания се осъществяват изключително на тяхна отговорност. Гостите, посетителите и наемателите декларират изрично, че освобождават Къмпинг „Гардения“ от каквато отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, причинени на гостите, посетителите и наемателите, включително малолетните и непълнолетни лица, настъпили във връзка с влизане във водата, плуване, плажни игри и занимания, както и такива, причинени от изводите за електрическа енергия.

43. Изрично е забранен всякакъв достъп до всички места в Къмпинг „Гардения“, обозначени със знак за ограничен достъп.

44. „Кемп Гардения“ ЕООД не носи отговорност за забравени или оставени без надзор вещи на територията на Къмпинга. Съветваме гостите, посетителите и наемателите на Къмпинга да не оставят без надзор личните си вещи по време на престоя си при нас. Къмпинг „Гардения“ е охраняема зона, но ние не носим отговорност при липса на Ваши принадлежности, кражба от превозното ви средство, каравана, кемпер, бунгало или наета площ. „Кемп Гардения“ ЕООД е сключило договор с охранителна фирма, по силата на който се извършва охрана на рецепцията и трафопоста, видеонаблюдение със запис на портал и подходи от плажа, както и периодичен обход на патрул в активния летен сезон. Всеки наемател има право за своя сметка да сключи договор за охрана на своята собственост.

45. Къмпинг „Гардения“ не носи отговорност за щети, причинени върху имущество на гостите, посетителите и наемателите вследствие на природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, както и за липси и вреди, причинени от трети лица.

46. Абсолютно забранено е използването на наркотици, злоупотребата с алкохол и извършването на други дейности, забранени от закона на територията на Къмпинга. Управителят на Къмпинга, по своя преценка, може да помоли всяко лице, нарушаващо това правило, да напусне Къмпинга, съответно може да откаже такова лице да бъде допуснато на територията на Къмпинга, както и да уведоми органите на реда.

47. При организирани събития, когато се налага внасянето на допълнителни материали, конструкции и съоръжения, гостите, посетителите и наемателите са длъжни да гарантират сигурността на използването им, както и при напускане да почистят след себе си в рамките на деня на напускане.

48. Къмпингът може да предложи и допълнителни услуги (извън обикновеното настаняване) при предварително запитване от гостите, посетителите и наемателите – например осигуряване на дърва за огрев, приготвяне на барбекю, превоз и други. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва дa се заплатят отделно към съответното звено по време на престоя Ви, съобразно Ценоразписа на Къмпинг „Гардения“ или допълнително посочената цена.

49. Всеки гост, посетител и наемател е длъжен да събира битовите отпадъци, оставени след себе си. Помогнете да запазим мястото чисто! Не хвърляйте фасове и други отпадъчни предмети на тревните площи и в района на Къмпинга. Навсякъде има поставени кофи за смет и за отпадъци – молим да ги използвате!

50. При забелязване на повреди или нередности на територията на Къмпинга гостите, посетителите и наемателите трябва да уведомят Управителя на Къмпинга на място или по електронната поща на book@campgardenia.bg. Управителят е отговорен за отстраняване на повредите и/или нередностите в разумен и практичен срок. За всякакъв друг вид оплаквания гостите, посетителите и наемателите имат възможността да ги впишат в Книгата за оплаквания на Къмпинга в деня на оплакването, но не по-късно от 3 дни след последния ден на престой в Къмпинга. Отговорите на оплакванията ще бъдат адресирани в писмен вид на посочен от госта, посетителя или наемателя адрес или изпратени по посочена от него електронна поща в срок до 7 дни.

51. Гости, посетители и наематели на Къмпинга, които увреждат собствеността на Къмпинга, замърсяват околната среда, нарушават обществения ред и спокойствието и комфорта на останалите гости, посетители и наематели на Къмпинг „Гардения“, нарушават разпоредбите на настоящия Правилник за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ или Общите условия за наем на площи от Къмпинг „Гардения“ ще бъдат писмено предупредени да преустановят нарушенията, като повторното извършване на нарушение на настоящия Правилник за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ или Общи условия за наем на площи от Къмпинг „Гардения“ е основание за прекратяване с едностранно уведомление на сключеният договор или направената резервация по преценка на Управителя на Къмпинга, поради което ще бъде преустановено подаването на електрозахранване и водоподаване и прекратен, респ. отказан достъпът за пребиваване на територията на Къмпинга, без възстановяване на предплатените наемна цена за престой в Къмпинга. Нарушенията се констатират с протокол, подписан от представител на „Кемп Гардения“ ЕООД и двама свидетели и се предоставя на нарушителя, ведно с писменото предупреждение. В случай че в резултат на нарушението Управителят или дружеството- собственик на Къмпинга претърпи каквито и да е административни санкции, същите се понасят от лицето, на името на което е регистриран парцела, където е установено нарушението или при когото е регистриран или без регистрация пребивава нарушителят. В последния случай отговорността възниква без да е необходимо да се изпраща писменото предупреждение и да се съставя протокола, описани по-горе.

52. В случай на констатирано нарушение по реда на т.54 Управителят на Къмпинга има право да предприеме действията, посочени в настоящия Правилник за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ или Общите условия за наем на площи от Къмпинг „Гардения“, както и да наложи санкциите, посочени в Ценоразпис на Къмпинг „Гардения“.

53. Ползваният в настоящите Правилник за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ и в сключваните договори термин “активен летен сезон“ означава периода от 15 май до 30 септември на съответната календарна година.

За повече информация, моля свържете се с къмпинг-рецепцията на
тел.: 0898900000 или на е-mail: book@campgardenia.bg

„Кемп Гардения“ ЕООД си запазва правото да променя настоящия Правилник за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“.
Влизането и престоят в Къмпинг „Гардения“ автоматично означава съгласие с условията на настоящия Правилник.
Екипът на “Кемп Гардения” ЕООД Ви желае незабравими изживявания…..

Настоящият Правилник за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ е приет на 05.01.2022 г. от Управителя на „Кемп Гардения“ ЕООД, което дружество е собственик на Къмпинг „Гардения“ и изменен на 18.03.2024 г.

Управител
„Кемп Гардения“ ЕООД