Общи условия

Общи условия за наем на площи в Къмпинг „Гардения“

1. Цените от Ценоразписа на Къмпинг „Гардения“ включват:
1.1. При постоянно/трайно настаняване (една и повече календарни години)
– предоставяне на парцел за разполагане на сглобяемо и демонтируемо бунгало с лека конструкция, каравана или кемпер с цел нощувка;
– туристически данък; o ДДС;
– паркинг за две превозни средства при условията на т.1.3;
– до четири пълнолетни регистрирани лица в един парцел за една нощувка – за всяко следващо пълнолетно лице се заплаща допълнително съгласно

Ценоразпис на Къмпинг „Гардения“;
– ползване на санитарни помещения /душове, WC/;
– сметоизвозване;
– достъп до електрическо захранване целогодишно като отчитането на изразходваната енергия се извършва чрез електромер. Свързването се осъществява от най-близкото място за захранване до караваната/кемпера, а за сглобяемите бунгалата специално изградена довеждаща инсталация и се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина;
– достъп до водозахранване – свързването на караваната/кемпера се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина. За сглобяемите бунгала водозахранването и канала се осъществява по специално изградени довеждащо водозахранване и отвеждащ канал. Водоподаването се спира за периода извън активния летен сезон, но може да бъде осигурено по всяко време по предварителна заявка, подадена поне ден преди пристигането.

При постоянното/трайното настаняване разходите за електрическа енергия и вода не се включват в наемната цена, а са изцяло за сметка на госта/посетителя/наемателя на/в Къмпинга, като отчитането и заплащането им ще се извършват съгласно показанията на индивидуалния електромер и на индивидуалния водомер, монтирани за съответния нает парцел.
Разходите за потребените електрическа енергия и вода ще се заплащат от госта/ посетителя/наемателя ежемесечно, в срок до 15-то число на месеца, следващ изтеклия тримесечен период на отчитане срещу издадена от „Кемп Гардения“ ЕООД фактура. Къмпинг „Гардения“ си запазва правото да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване за съответния парцел при неплащане на разходите за потребените електрическа енергия и вода, както и да не осигури свободно изнасяне на кемпера/ караваната от съответния парцел до заплащане на дължимите консумативни разходи.

1.2. При временно настаняване
– предоставяне на парцел за разполагане на каравана или кемпер с цел нощувка;
– туристически данък;
– ДДС;
– паркинг за едно превозно средство при условията на т.1.3;
– ползване на санитарни помещения /душове, WC/;
– сметоизвозване;
– достъп до електрическо захранване до 16 А – свързването се осъществява от найблизкото място за захранване до караваната/кемпера и се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина;
– достъп до водозахранване – свързването на карааваната/кемпера се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина.

1.3. Паркингът за две превозни средства включва възможността за паркиране на две превозни средства на определените за това места извън мястото за поставяне на бунгала, каравани и кемпери. Паркирането на превозни средства в Къмпинга извън обозначените за това места е забранено.

1.4. Управителят утвърждава ценоразпис на предлаганите услуги, който е обявен на интернет страница на къмпинга. Къмпинг „Градения“ си запазва правото в началото на всяка календарна година, наемната цена да подлежи на индексиране в съответствие с изменението на годишния индекс на потребителските цени, отчетен от Националния статистически институт спрямо предходната година. В случай че изменението на индекса на потребителските цени, отчетен от Националния статистически институт спрямо предходната година е отрицателно, то актуализация на годишната наемна цена не се извършва. При промяна на цените от страна на Къмпинг „Градения“, същите се публикуват на интернет страницата на дружеството 1 (един) месец преди влизането им в сила..

1.5. В срок до един месец след влизане в сила на тези Общи условия или на техни изменения, наемателите, които не са съгласни с Общите условия или измененията, имат право да поискат прекратяване на индивидуален писмен договор или правоотношението по повод ползваните услуги, с писмено заявление до Къмпинг „Градения“, което може да се подаде и на ел. поща на Къмпинг „Градения“. В този случай прекратяването на договора е без санкции за наемателите, с изключение на случите, в които промените са изключително в интерес на последните, или са от административен характер и нямат неблагоприятно въздействие за тях, или не засягат ползвани от тях услуги.

2. При резервация и при настаняване на територията на Къмпинга, всеки гост, посетител и наемател е длъжен да се запознае с и приеме Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Градения“, настоящите Общи условия за ползване на Къмпинга и Ценоразписа на Къмпинг „Градения“, които са изложени на видно място на къмпинг – рецепцията и на интернет страницата на Къмпинга www.campgardenia.bg, за което гостите, посетителите и наемателите ще подписват нарочна декларация.

3. Запитването за свободни площи и съответно сключване на договор за наем се извършва чрез използването на формата за запитване в интернет страницата на Къмпинг „Градения“, по телефон, по е-мейл или на място на къмпинг – рецепцията. „Кемп Градения“ ЕООД отговаря на запитването като при наличие на възможност за настаняване предоставя изисканата информация, включително ценовите условия. В случай че запитващият приеме условията, „Кемп Градения“ ЕООД му изпраща съответния договор, декларацията по т.2 и проформа-фактура. След получаване на подписаните договор и декларация по т.2 „Кемп Градения“ ЕООД потвърждава сключването на договор за наем на полщи по един от горепосочените начини за запитване, използвани до момента за комуникация между страните. Плащането на сумата по проформа-фактурата се извършва в до 10.02 на текущата календарна година.

4. В случай на анулиране на направена резервация за временно настаняване, сумата от платената цена се връща само при условие, че анулирането е извършено поне месец преди планираната дата на пристигане. При анулиране на направена резервация след този срок, Къмпингът задържа 50% от платената цена.

5. При предсрочно напускане на Къмпинг „Гардения“ (преди последната дата от заявения престой) Къмпингът не възстановява предплатената наемна цена.

6. Наемната цена се предплаща по следната банкова сметка на „Кемп Гардения“ ЕООД преди настаняване:
IBAN: BG25UBBS80021014831850
BIC: UBBSBGSF
Титуляр: „Кемп Гардения“ ЕООД

7. При заплащане на наемната цена по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията или номера на парцела, периода на наемане, както и името на лицето, на което е направена резервацията.

8. Срок и начин на плащане на наемната цена: Наеманата цена дължима по договорите за наем на площи се заплаща в срок до 10.02 на текущата календарна година по посочената в т.7 банкова сметка. В случай че сумата не бъде заплатена в посочения срок, сключеният Договор за наем на площи се прекратява без предизвестие.

9. Всеки гост, посетител и наемател трябва да бъде регистриран на къмпинг – рецепцията. Забранен е престоят на територията на Къмпинга без извършена регистрация на рецепция. Настаняването на гости, посетители и наематели се извършва в присъствието на служител на „Кемп Гардения“ ЕООД. Изключения се допускат единствено със съгласието на Управителя на Къмпинга.

10. Работното време на рецепцията на Къмпинга е от 09:00 до 18;00 часа, всеки ден в рамките на къмпинг – сезона. При настаняване извън горепосочените часове е допустимо само по предварителна уговорка с Управителя на Къмпинга.

11. Разполагането и изнасянето на каравани и кемпери на/от територията на Къмпинга се извършва в присъствие на представител на служител на „Кемп Гардения“ ЕООД, в периода от 9:00 до 18:00 часа в деня на пристигане/напускане съгласно направената резервация, включително с техника на Къмпинга. При пристигане извън посочените часове за настаняване, караваната/кемпера се оставя на територията на Къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водозахранване се извършва на следващия ден. Изключения се допускат само с изричното съгласие на Управителя на Къмпинга. Дейностите по настоящата точка се извършват по начин да не замърсяват околната среда, да не се нарушава инфраструктурата на Къмпинг „Гардения“ и да не увреждат имуществото на „Кемп Гардения“ ЕООД, както и това на всички трети физически или юридически лица. В случай на неизпълнение на кое да е от задълженията по настоящата точка отговорността за всички настъпили вреди е в тежест на наемателя, подписал договор за наем на площ за къмпингуване.

12. „Кемп Гардения“ ЕООД поставя за своя сметка навеси над къмпингуващата площ, определена за разполагане на каравани и кемпери. Наемателят, подписал договор за наем на площ за къмпингуване с карава/кемпер/контейнер/преместваем обект, извършва за своя сметка периодичната поддръжка на навеса, изграден над наетата от него площ, включително ремонт, боядисване, почистване, подмяна на износени или счупени детайли и други, по начин да съответств напълно на навеса в първоначалния му вид и визия (включително цветова) и да отговаря на приложимите стандарти за безопасност. Наемателят няма право по никакъв начин да променя визията на навеса, освен с изричното писмено съгласие на „Кемп Гардения“ ЕООД

13. Теренът за изграждане на сглобяемите бунгала се подготвя, почиства и заравнява от и за сметка на „Кемп Гардения“ ЕООД.

14. Сглобяемите бунгала се изграждат само по типов проект, одобрен от „„Кемп Гардения“ ЕООД. Сглобяването на бунгалата се извършва върху преместваеми бетонни пети. Изграждането, демонтажа и изнасянето на бунгалата се извършва в присъствието на представителна „Кемп Гардения“ ЕООД и само в периода извън „активния летен сезон“. След сглобяването на бунгалото външният му вид не може да бъде променян, освен с предварително писмено съгласие на „Кемп Гардения“ ЕООД. При извършването на ремонти конструкцията и визията на бунгарото остават такива, каквито са посочени по проект. Бунгалото се поддържа по начин да отговаря на заложените в проекта технически изисквания, приложимите стандарти за безопасност и установената по проект визия, включително цветова. След извършване на дейностите по настоящата точка се отстраняват всички отпадъци и замърсяванията от терена. Дейностите по настоящата точка се извършват по начин да не замърсяват околната среда, да не се нарушава инфраструктурата на Къмпинг „Гардения“ и да не увреждат имуществото на „Кемп Гардения“ ЕООД, както и това на всички трети физически или юридически лица. В случай на неизпълнение на кое да е от задълженията по настоящата точка отговорността за всички настъпили вреди е в тежест на наемателя, подписал договор за наем на площ за къмпингуване. При прекратяване на договора страните могат по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, да приемат бунгалото да не се изнася, а „Кемп Гардения“ ЕООД да заплати на наемателя уговорената между страните цена, съответно страните подписват договор за покупко-продажба на сглобяемото бунгало. В случай че страните не се споразумеят за справедлива цена в рамките на един месец, считано от датата на прекратяване на договора, то се прилага т.25.

15. Всички разходи по закупуването, изграждането, демонтажа, поддръжката и ремонта на булгалото и почистването на терена, посочени в т.14 са за сметка на наемателя, подписал договор за наем на площ за къмпингуване.

16. Квадратурата на един нает парцел за къмпингуване в Къмпинг „Гардения“ е 72 кв.м. и представлява правоъгълник с размери 8 метра на 9 метра. Изключение правят само парцелите за трайно настаняване на сглобяеми бунгала, като размерите на тези парцели се определят в договора за наем.

17. Настаняването на наематели на Къмпинга се извършва съгласно схема за разполагане на сглобяеми бунгала, каравани и кемпери, изготвена от „Кемп Гардения“ ЕООД. Забранено е да се заема парцел в Къмпинга извън това, което е посочено от служителите на Къмпинга.

18. Лица под 18 години се настаняват само с придружител /родител или настойник/.

19. Домашни любимци на територията на Къмпинга се допускат, след представяне на валиден ветеринарен паспорт с всички имунизации и при спазване на разпоредбите от Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“, касаещи домашни любимци.

20. Максималният брой лица, настанени в един парцел е до 4 (четирима) човека над 18 години.

21. Освобождаването на нает парцел се извършва задължително до 16:30 часа в деня на напускане на Къмпинга съгласно направената резервация.

22. Удължаване на срока на престоя на гости, посетители и наемателите извън уговорения срок се извършва само с разрешение на Управителя или дежурния администратор на Къмпинга и при посочените от него условия.

23. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в Къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.

24. Ако при прекратяване на договор за наем площи, в които са поставени каравани или ако след изтичане на крайния срок на същия, в срок до 7 (седем) дни парцелът не бъде освободен, ръководството на къмпинга има право принудително да изведе извън границите на наетата площ караваната. В този случай наемателят дължи на „Кемп Гардения“ ЕООД възнаграждение за направените разходи по съхранение на караваната в пълен размер.
25. Ако при прекратяване на договор за площ, в който е изградено бунгало, или ако след изтичане на крайния срок на престоя, в срок до 30 (тридесет) дни парцелът, нает за изграждане на сглобяемо бунгало, не бъде освободен, то наемателят се задължава:

25.1. В срока на предизвестието, съгласно клаузите на сключения Договор за наем на площ да намери лице, което да закупи изграденото от него бунгало и същото да сключи договор за наем с „Кемп Гаредения“ ЕООД. Наемателят се задължава преди прехвърлянето на собствеността на бунгалото да е представил на „Кемп Гаредения“ ЕООД новия преобретател и да е получил писменото одобрение на „Кемп Гаредения“ ЕООД за това лице;

25.2. В срока на предизвестието, съгласно клаузите на сключения Договор за наем на площ да сключи договор за продажба с „Кемп Градения“ ЕООД на изграденото бунгало, като се отчете амортизацията на конструкцията и в случай че постигнат съгласие по продажната цена. В тази хипотеза наемателят следва срок до 30 (тридесет) дни да изнесе всички свои вещи или може да предложи на „Кемп Градения“ ЕООД да ги закупи, в случай че постигнат съгласие по продажната цена на същите. Стойността на конструкцията, подобренията, обзавеждането и вещите следва да се оказва с разходно оправдателни документи. При неизнасяне на вещите в срок и в случай че не постигнат съгласие за по отношение на проджната цена, то наемателят дължи на „Кемп Гардения“ ЕООД възнаграждение за направените разходи по съхранението им.

25.3. Наемателят по договор за наем на площи може да възложи на „Кемп Гардения“ ЕООД продажбата на изграденото от него бунгало чрез обявяването му за продажба от последния посредством обява на интернет страницата на Къмпинга -www.campgardenia.bg .

26. Действията на ръководството на Къмпинга, описани в чл.24 и чл.25 по-горе при никакви условия няма да се счита за самоуправство и за тяхното извършване гостът, посетителят, наемателят се счита, че е дал предварителното си съгласие с подписването на договора за наем.

27. Гости, посетители и наематели на Къмпинга, които увреждат собствеността на Къмпинга, замърсяват околната среда, нарушават обществения ред и спокойствието и комфорта на останалите гости, посетители и наематели на Къмпинг „Гардения“, нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия или тези на Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ ще бъдат писмено предупредени да преустановят нарушенията, като повторното извършване на нарушение на Общи условия или тези на Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ е основание за прекратяване с едностранно уведомление на сключен договор или направена резервация по преценка на Управителя на Къмпинга, поради което ще бъде преустановено подаването на електрозахранване и водоподаване и прекратен, респ. отказан достъпът за пребиваване на територията на Къмпинга, без възстановяване на предплатените наемна цена за престой в Къмпинга. Нарушенията се констатират с протокол, подписан от представител на „Кемп Гардения“ ЕООД и двама свидетели и се предоставя на нарушителя, ведно с писменото предупреждение.

28. Ползваният в настоящите Общи условия и в сключваните договори термин “активен летен сезон“ означава периода от 15 май до 30 септември на съответната календарна година. За избягване на всякакви съмнения, Къмпингът може да се ползва целогодишно при спазване разпоредбите на настоящите Общи условия, тези на Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ и на Ценоразписа на Къмпинг „Гардения“.

29. Скоровете на подписаните договори за наем се удължават чрез подписване на анекс между страните. „Кемп Гардения“ ЕООД си запазва правото да не продължи срока на подписан договор дори при наличие на фактическа възможност за това.

30. Настоящите Общи условия се прилагат за всички неуредени с подписване на договорите по т.2 случаи.
Настоящите Общи условия за наем на площи от Къмпинг „Гардения“ са приети на 05.01.2022 г. от Управителя на „Кемп Гардения“ ЕООД, което дружество е собственик на Къмпинг „Гардения“.

Управител
„Кемп Гардения“ ЕООД